המרקטפלייס הישראלי לשיווק ברשת - אתר המומחים
כל המומחים להקמת אתרים, מדיה חברתית, קידום אתרים ותוכן

תנאי שימוש

Cardo.co.il (להלן "האתר") הינו אתר המקשר בין אנשים המבקשים לצרוך שירותים (להלן "המשתמש" או "המשתמשים" או "הלקוח" או "הלקוחות") לבין ספקי שירותים באופן שבו המשתמש מפרסם בקשה (להלן "בקשה") המפרטת צורך כלשהו, ולפי פרמטרים שונים נשלחת הבקשה אל ספקי שירות מתאימים (להלן "ספק" או "ספקים") הרשומים במערכת. הללו רשאים, במידה וירצו, לשלוח את הצעתם (להלן "הצעה") המפרטת זמנים ומחירים אל מבקש הבקשה, אשר בתורו יכול ליצור קשר עם מי מספקי השירות כפי ראות עיניו.
צוות האתר Cardo.co.il מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלו בעיון. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלה.
בכל מקום במסמך זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע וכן יחיד כרבים.

ספק הינו בעל תעודת זהות תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. הספק מצהיר כי הוא בגיר ובעל כשרות משפטית, כי המידע המפורסם על ידו הינו נכון, מדויק, שלם ובלתי מטעה, וכמו כן אין כל מניעה חוקית לביצוע העסקה לשמה פורסמה הבקשה.

על הספק לפעול באופן שיתאם את כוונותיו המקוריות של האתר. מפעילי האתר Cardo.co.il מעניקים חשיבות רבה לאמינות ההצעות המוגשות באתר על ידיי ספקיי השירות הרשומים. משום כך מתבקשים הספקים להגיש את הצעותיהם בתום לב כשמטרתן היחידה היא השלמת עסקה. אין להשתמש באתר לצורך משלוח מודעות הנושאות תוכן מסחרי ו/או פרסומי אל מפרסמי בקשות באתר כאשר אין מאחוריהן כוונה כנה לספק את השירות הנדרש באופן שבו האתר התכוון וכל מטרתן היא פרסום גרידא.

מפעילי האתר רשאים להשעות ואף לבטל את חברותו של ספק כלשהו לפי ראות עיניהם בלא כל צורך לנמק. במידה ויושעה ספק משימוש במערכת הספק לבדו ישא באופן בלבדי בכל אחריות ובכל נזק העלול להיגרם בעקבות השעייתו. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, הנגרם למשתמשים או לספק עקב השעיית הספק מהאתר, בין אם נובעים מתפקודו של צד שלישי ובין אם לאו.

כל בקשה המתפרסמת באתר נחשבת ל"פעילה" במשך 30 יום שלאחר מכן היא מועברת באופן אוטומטי לארכיון, אלא אם כן בחר המשתמש להעביר אותה לארכיון באופן יזום בטרם כך.

היה והתקיימה עסקה בין ספק לבין לקוח מתחייב הספק להעביר 7% פלוס מע"מ למפעילי האתר Cardo.co.il מכל תשלום שיתקבל לא יאוחר מ-30 יום לאחר קבלתו. מפעילי האתר Cardo.co.il יכולים לבקש מאת הספק הוכחות חוקיות לגובה העסקה בין הצדדים כגון חשבוניות מס, חוזה מחייב ומסמכים אחרים המעידים על התשלום שהתקבל בגין העסקה. הספק מתחייב להעביר למפעילי האתר Cardo.co.il ושלוחיהם את המסמכים המדוברים בעת שידרשו.

כל עסקה שמתקיימת בין ספק ללקוח תיחשב לעסקה שיצאה לפועל באמצעות האתר Cardo.co.il אם יצר הספק עם הלקוח קשר באמצעות אלו ממנגנוני האתר ובכללם הגשת הצעה או יצירת קשר באמצעות מנגנון המסרים הפנימי לאתר. כל עסקה כזו תהיה מחוייבת בתשלום עמלה של 7% פלוס מע"מ ולא יוכל לטעון הספק כי הקשר עם הלקוח בגין העסקה המדוברת נוצר מחוץ לגבולות האתר Cardo.co.il.

מערכת Cardo.co.il מאפשרת העברת תשלום מקוונת עבור עסקה שיצאה לפועל באמצעות האתר. במידה והלקוח יבחר באפשרות התשלום המקוון, מערכת האתר Cardo.co.il תעביר את התשלום בניכוי העמלה לספק בתוך שלושה ימיי עבודה. במידה והתשלום יתבצע באופן מקוון יזוכה הלקוח בגובה של 3% מסכום העסקה.

מערכת Cardo.co.il מנהלת מנגנון דירוג לספקיה. המערכת תאפשר רק ללקוח ששילם עבור עסקה שהתבצעה דרך האתר Cardo.co.il לדרג את הספק.

אין להציג תכנים מ- Cardo.co.il בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין לקשר לתכנים מ-Cardo.co.il, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט ב-Cardo.co.il במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב-Cardo.co.il לרבות כל סימן זיהוי שהוא, כגון שורת הכתובת בדפדפן או כל סימן זיהוי אחר.

אין להציג תכנים מ- Cardo.co.il בכל דרך שהיא המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם. אין לקשר ל- Cardo.co.il מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. Cardo.co.il רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע פרסום או למחוק בקשה או הצעה, הנושאת קישור או תוכן כאמור ו/או תוכן או קישור שעלולים לפגוע במוניטין ו/או בשמה הטוב - אין בכך כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של מפרסם הבקשה או ההצעה הנושאת קישור לתוכן כאמור לכל פגיעה שתגרם בשל כך; ו/או כדי להשית על Cardo.co.il אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל כך.

המידע המתפרסם באתר מובא בפני המשתמש והספקים כפי שהוא (as is) ואין לראות בו משום הבעת דעה, חוות דעת, המלצה, עידוד או תמיכה מצד מפעילי האתר ביחס אליו. על הספק לערוך בעצמו את כל הבדיקות הנדרשות, לרבות התייעצות עם מומחים בדבר, על מנת לוודא את התאמת המתפרסם באתר ביחס לצרכיו וליכולתו.

הזכויות על כל תכני האתר בלא יוצא מן הכלל, ולמען הסר ספק לרבות תכני הבקשות המפורסמות על ידי משתמשיו ותכני ההצעות המתפרסמות על ידי ספקיו, שייכות באופן בלעדי למפעילי האתר. למעט הזכויות על קבצים אשר הועלו על ידיי הספקים. הספק לא יבצע כל פעולה אשר תיצור מחדש או תשכפל את תכני האתר אם באופן אוטומטי או באופן ידני בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב.

הספק מצהיר כי הקבצים אותם הוא מעלה לאתר הינם קבצים אשר הוא בעל הזכויות המלאות בהם.

מפעילי האתר אינם אחראים לשימוש שיעשה באתר על ידי משתמש או ספק לרבות נכונותה ו/או מידת דיוקה של בקשה כלשהי או הצעה כלשהי. הספק לבדו ישא באופן בלבדי בכל אחריות ובכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, הנגרם למשתמשים או ספקים עקב השימוש באתר, בין אם נובעים מתפקודו של צד שלישי ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות מפעילי האתר יהיו רשאים באופן בלתי מסוייג להסיר ו/או למנוע פרסום של כל בקשה, הצעה, הודעה או תוכן אשר המשתמש או הספק יבקש לפרסם, כמו כן מפעילי האתר יהיו רשאים לשנות את התוכן המפורסם על ידי המשתמש או הספק בכל אופן שיראה להם מכל סיבה שהיא, וכן לחסום ו/או להגביל את שימוש המשתמש והספק באתר בכל צורה שהיא. הטלת מגבלות על ידי מפעילי האתר על משתמשים וספקים אינה גורעת מחובתם לציית לכלליי הוראות שימוש אלה או לדין הכללי או לגרוע מאחריותו של המשתמש או הספק בשום צורה שהיא.

ברור לספק כי צדדים שלישיים עשויים לעשות שימוש לרעה באתר, בין אם באופן זדוני או בשוגג. הספק מקבל בזאת כי מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש כאמור או לנזק שנגרם בעטיו.

מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות לאתריי צד שלישי אשר הפנייה אליהן עשויה להימצא בתוך איזו מהבקשות, ההצעות או מהמודעות המתפרסמות באתר ובכללן מודעות פרסומות. קיומו של קישור מתוך איזו ממודעות האתר או מפרסומות מסחריות ואחרות המתפרסמות בו לא תהווה המלצה מצד האתר ביחס לאתר האינטרנט של הצד השלישי או לפעילויותיו, בין המסחריות ובין אחרות. למען הסר ספק, האתר ו/או מפעיליו לא יהוו כל צד להתקשרות בין משתמשי האתר בינם לבין עצמם ובין משתמשי האתר עם כל צד שלישי כלשהו.

הספק מסכים כי האתר יעביר את פרטיו לכל גורם אשר יטען כי נפגע או כי זכויותיו נפגעו או כי נגרם לו נזק כלשהו בעקבות שימוש באתר.

הספק מתחייב לשפות ולפצות את מפעילי האתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק אשר נגרם עקב שימושו באתר, לרבות כל הוצאה ו/או עלות העלולים להיגרם לכל גורם שהוא, בין אם לאתר או לצדדים שלישיים, בעקבות פעילות הספק באתר, כולל הוצאות משפט סבירות.

הנתונים שימסור הספק בעת ההרשמה לשירותים באתר וכן כל תוכן אחר שיפורסם על ידו, יישמרו במאגר המידע של האתר ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר. הספק יכול להימנע ממסירת פרטים כאלו ואחרים, במידה וכך שירותים מסוימים של האתר עשויים להיות חסומים בפניו.

לספק ידוע כי הזנת מידע שגוי עלולה להוות עבירה פלילית ו/או עילה לתביעה אזרחית והוא מתחייב לשפות ולפצות כל צד שהוא בגין כל נזק אשר ייגרם לו ו/או עלות הכרוכה בו לרבות הוצאות משפט.

הספק מקבל כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם יפעל בהתאם לו, לרבות התקשרות עם צד שלישי כלשהו בכל צורה שהיא.

כל המידע המופיע באתר נתון לשינויים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם של מפעילי האתר בלא מתן כל הודעה מראש לספק והוא אינו מחייב. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את האתר בכל אופן שהוא אם ויזואלי או פונקציונאלי בלא כל הודעה מראש.

האתר אינו מחוייב להיות זמין בכל עת. האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה אשר תיגרם לספק ו/או לצד שלישי עקב חוסר הזמינות של האתר או תפקוד טכני לקוי מכל סוג שהוא.

האתר יכול להפסיק את פעילותו בכל עת בלא כל הודעה מוקדמת ו/או הסכמת הספק. האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה אשר תיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי עקב הפסקת פעילותו של האתר.

מפעילי האתר אינם מחויבים לשמור גיבויים לאתר ולמידע המתפרסם במסגרתו.

על הסכם זה, וכל מסמך אחר מחייב של מערכת האתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

בתנאי שימוש אלה כמו גם כל פעילות אחרת של האתר, בין אם ויזואלית ו/או תפקודית, ייתכנו שינויים מעת לעת בלא מתן כל הודעה מוקדמת למשתמשים. תנאי השימוש המפורסמים באתר בכל עת יהיו התנאים המחייבים ובאחריותו של המשתמש להתעדכן באופן שוטף בנוסח העדכני.